Fiskalen kasov elzab yota

Последните железници в решението за ДДС, които започнаха да действат от януари 2015 г., въведоха необходимостта от провеждане на селища с използването на касов апарат сред последователни групи предприемачи. И въпреки че някои предприемачи все още се оттеглят от задължението за издаване на разписки, фирмите, предлагащи услугите си на клиенти, са длъжни да уредят работата с използването на касови апарати.

Кой трябва да има касов апарат?Необходими са средства в & nbsp; предприятия, които предоставят собствената си работа на физически ръководители (B2C. И компаниите, чийто годишен оборот не надвишава 20 000 PLN нето, нямат задължение да издават фискални касови бележки. От своя страна, ако предприемачът стартира практиката през данъчната година, тогава задължението да има касов апарат възниква, когато оборотът надвишава 20 000 PLN. В по-нататъшното развитие има каталог на дейности, които не подлежат на издаване на разписки, издадени от касовия апарат.

Освобождаване и мита, свързани с касови апарати.Преди предприемачът да започне да използва касовия апарат, той трябва да съобщи този факт на данъчната служба заедно с адреса, където ще се препоръчва касовия апарат. Заедно с тези документи трябва да представите оригинално доказателство за покупка на касовия апарат и удостоверение, потвърждаващо, че закупеният касов апарат отговаря на изискванията - технологични и ефективни - посочени в Закона за ДДС. Формалните изисквания, които трябва да бъдат изпълнени преди използването на касовия апарат, също са свързани с облекчението, което е важно да се получи за закупуването на касовия апарат. Облекчението, съчетано с покупката на касов апарат, е до 90% от стойността на покупката на касовия апарат, но не повече от 700 PLN. Касиерът трябва да се грижи и за редовното си обслужване в оторизирани пунктове, докато обслужването на касовия апарат не може да се извършва по-рядко от всеки 25 месеца. Удължаването на това ниво може да доведе до необходимостта от връщане на освобождаването от касата.

https://v-socks.eu/bg/

Наличието на касов апарат означава и издаване на оригинални квитанции на клиентите и съхраняване на копия от разписки за 2 години, като се очаква от края на счетоводната година, в която са издадени. Потребителят на касовия апарат също трябва да отпечатва периодични отчети - ежедневно, седмично и месечно - изготвени от касата.