Profesionalna it otsenka na riska

Необходимостта от изготвяне на оценка на риска от експлозия и документ за защита срещу експлозия се прилага за единици, в които книга с запалими вещества може да образува опасни опасни смеси и да предизвика опасност от експлозия в работната среда. Много чуждестранни фирми осигуряват цялостна подкрепа при подготовката на защитата от експлозия, т.е.

Давайки в книгата или съхранявайки вещества, които могат да създадат експлозивна атмосфера с въздух, като газове, течности, твърди частици с висока степен на прах, капитанът трябва да направи оценка на риска от експлозия, като посочи местата, изложени на риск от експлозия. Освен това в дворците и външните пространства трябва да се уточнят подходящи опасни зони на експлозия, заедно с установяването на графична документация за класифициране и да се отбележат фактори, които могат да позволят запалването в тях.

Цел:Извършване на анализа и изготвяне на документ за защита на работното място от експлозия. Целта на създаването на факт е да се отговори на законовите изисквания и да се намали рискът, свързан с перспективата за експлозивна атмосфера на работното място.

Начин на завършване на услугата:Работните места, в които може да възникне експлозивна атмосфера, ще бъдат класифицирани като изгубени в зони с опасност от експлозия.

Предотвратяване на експлозия и защита от експлозии:Следващата стъпка ще бъде да се проверят източниците на запалване съгласно друг списък: топли повърхности, пламъци, вкл. изгаряне на частици и газове, искри от механичен произход, електрически машини, отклоняващи се токове и катодна защита от корозия, статично електричество, екзотермични реакции, вероятност от мълнии, радиочестотни електромагнитни вълни, ултразвук, йонизиращо лъчение, адиабатен стрес и шокови вълни, включително чрез самозапалване на прах. В случай на определяне на появата на експлозивна атмосфера, ще се провери дали оборудването и защитните системи за помещенията на хората, в които може да възникне експлозивна атмосфера, са коригирани в съответствие с категориите, които са подходящи за експлозивно опасни зони.